historie_aksjebrev.jpg

Historien

Sparebanker har lange tradisjoner for å tilbakeføre en andel av sitt overskudd til lokalsamfunnet. Tradisjonen går tilbake til etableringen av de første sparebankene tidlig på 1800-tallet, og er nedfelt i Sparebankloven. 

Sparebankenes historie 
Det hele startet med noen embetsmenn i Christiania som mente det var for mange fristelser for arbeiderne til å bruke opp ukens fortjeneste. Man hadde behov for en sparebank som ville medvirke til ”…Flid, Sparsomhed og Sædelighedens Fremme”. Gjennom sparing skulle man bli bedre i stand til å greie seg selv i dårlige tider, i alderdommen eller ved sykdom. 

Åpningstiden på den første sparebanken var lørdag ettermiddag, dagen da arbeidsmannen fikk utbetalt ukelønnen. Pengene kunne da plasseres trygt før byens fristelser overtok dem. Da banken senere åpnet filialer, ble disse lagt til barneskoler i byens forsteder, nær arbeidsplasser og boliger. 

Egenkapital i såkorn 
Den første bygdesparebanken ble opprettet i 1833. Bygdene var fra gammelt av pålagt å holde et kornmagasin som skulle dekke behovet for såkorn. Magasinet fungerte som bank, men med korn istedenfor penger. Man levert inn korn om høsten, og tok ut såkorn om våren. Pengeøkonomien gjorde etter hvert kornmagasinet uhensiktsmessig. Penger ble et mer gangbart byttemiddel enn korn. Mange bygder solgte derfor kornet og startet sparebank med kornpengene som egenkapital eller grunnfond. Bygdesparebankene har alltid vært en viktig finansieringskilde for omstillinger i norsk landbruk. 
Det ble etter hvert opprettet mer enn 600 sparebanker i Norge. Det var ofte de samme mennene som satt i kommunenes formannskap og i bankenes forstanderskap. Her ligger viktige trekke i historien som har vart frem til i dag: Sparebankenes nærhet til kundene og deres tette bånd til lokale myndigheter.  

Tingvoll Sparebank blir til 
Tingvoll Sparebank ble stiftet i 1902 av fremsynte menn fra bygda. 20. august 1902 hadde banken sin første åpningsdag. Det var 96 personer i bygda som innbetalte til sammen kr 2.595 til bankens grunnfond. Disse personer fikk utstedt aksjebrev for sitt innskudd. Aksjebrevene ble senere (1933) tilbakebetalt stifterne eller deres arvinger. 

Ved utgangen av stiftelsesåret (1902) var forvaltningskapitalen kr 12.837, og banken hadde 72 innskytere som til sammen hadde kr 10.257 innestående på sine konti. Banken hadde på dette tidspunktet 26 lånekunder og totale utlån på kr 12.668. 

Bankens første pengeskap ble kjøpt i 1904, og først i 1910 fikk banken egen telefon. 

Megarden var bankens tilholdssted de første driftsår og frem til 1912. Gården eksisterer ikke i dag, men tuftene etter eiendommen kan en se ovenfor idrettshallen i Tingvoll. 

Eiendommen Bekken var bankens tilholdssted fra 1913 og frem til 1978, da den flyttet til Tingvoll-sentret som opprinnelig var et fellesbygg for banken og Tingvoll Kommunale Kraftlag. Bankens nåværende lokaler, hvor også Tingvoll Sparebankstiftelse har sine lokaler, ble tatt i bruk i mars 1989. 

I 1997 etablerte banken banktjenester på Internett som den 7. første banken i landet. 

I 1999 ble Gjemnes Sparebank innfusjonert i banken. Gjemnes Sparebank var på dette tidspunktet landets minste sparebank og hadde ca. 16 millioner kroner i forvaltningskapital. 

I 2001 ble Øksendal Sparebank innfusjonert i banken. Øksendal Sparebank var på dette tidspunktet landets minste sparebank og hadde ca. 30 millioner kroner i forvaltningskapital. I den anledning etablerte Tingvoll Sparebank Øksendal Allmennyttige Stiftelse og innbetalte stiftelsens grunnkapital på omlag 0,8 millioner kroner. Styret i Øksendal Allmennyttige Stiftelse oppnevnes av kommunestyret i Sunndal kommune. 

I 2002 markerte banken 100 års virksomhet i bygdas tjeneste. 

Tingvoll Sparebank blir Sparebankstiftelsen Tingvoll 
Stiftelsen ble etablert 1. november 2009 ved at Tingvoll Sparebank overdro aktiva og passiva for 143 millioner kroner til Sparebanken Møre og banken ble omdannet til Sparebankstiftelsen Tingvoll. Bankens egenkapital var ved omdannelsen til stiftelse, på 103 millioner kroner og bestod av sparebankens fond. Sparebanken Møre utstette 585.111 nye egenkapitalbevis til oppgjør for overtagelsen og i tillegg et kontantbeløp på 20 millioner kroner. Nevnte egenkapitalbevis utgjør grunnkapitalen i stiftelsen. Sparebankstiftelsen Tingvoll er med sin eierandel på ca. 10%, den største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Møre. 

Formålet med Sparebankstiftelsen Tingvoll er å være en stabil og langsiktig eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, samt å ivareta sparebanktradisjonen med å gi økonomiske gaver til allmennyttige formål i det lokalsamfunn hvor Tingvoll Sparebank har hatt sin forankring. Tingvoll Sparebankstiftelse vil gi deler av sitt overskudd til samfunnsnyttige formål. Overskuddet vil hovedsakelig komme fra det utbyttet stiftelsen får på sine egenkapitalbevis i Sparebanken Møre.

 

Her finner du kortversjonen av Tingvoll Sparebanks historie.

 

 

 

historie_aksjebrev.jpg historie1.jpg historie2.jpg historie3.jpg 2009-avisutklipp.jpg Kart_More&Romsdal.jpg Grafer1.jpg


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no