Hvem kan søke?

Kun søkere fra Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner kan søke om gavetilskudd.
Stiftelsen vil tilstrebe stort mangfold i sine tildelinger, men det forutsettes at tiltaket det søkes støtte til skal ha verdi over tid og komme mange tilgode innen Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner.  

Gavene fra oss skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i lokalsamfunnet. - Enkelt sagt: Komme mange tilgode.

 

Stiftelsen vil prioritere tiltak som: 

  • - Tiltak for barn og unge. (Prioritert aldersgruppe 7-30 år)

  • - Fokusere på fortid og fremtid. Det kan bl.a. være gjennom bidrag til å ta vare på lokal kunst- og kulturarv og tiltak som bidrar til å gjøre våre lokalsamfunn mer attraktive å virke og bo i.

  • - Støtte opp under verdifullt engasjement, hvor grupperinger, lag, organisasjoner og/ eller enkeltpersoner bidrar til å skape varige resultater til langvarig nytte og glede for omgivelsene i Tingvoll og Gjemnes kommuner.

  • - Generelt til tiltak som bidrar til å gjøre våre lokalsamfunn mer attraktiv å virke og bo i, og med det øke trivselen i dagliglivet. 

En del formål vil falle utenfor og her kan nevnes: 
Vi vil ikke gi støtte til tiltak som er naturlige sponsorobjekter. Derfor engasjerer vi oss ikke i eliteidrett. Organisasjoner som søker om driftstilskudd vil være formål som faller utenom. Vi gir ikke bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng. Søknader om støtte til organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter vil bli avslått. Det samme gjelder søknader om støtte til bedrifter, forskningsformål eller søknader fra en kommune eller kommunal etat. 

Lag og foreninger - må ha organisasjonsnummer!
Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning ved tildeling av gavetilskudd, skal fortrinnsvis være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Det er også viktig at laget holder sin registrering i Frivillighetsregisteret ajour til enhver tid, slik at opplyst styre i søknaden stemmer overens med det som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Kan det være med andre bidragsytere? 
Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere, unntatt konkurrenter til Sparebanken Møre. Dersom et prosjekt blir overfinansiert med støtte fra flere bidragsytere, blir vårt gavetilskudd tilsvarende relativt avkortet, og kommer andre prosjekter tilgode. 

Utfylling av søknadsskjema - Søknadsskjemaet må benyttes!
Søknader skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet på dette nettstedet. Ved utfylling av søknaden er det viktig å skrive kortfattet og presist. Enkelte av feltene som skal fylles ut er begrenset i form av antall tegn som kan skrives. 

Under punktene "prosjektets budsjett" og "finansieringsplan" skal det settes opp hovedtall/poster som til sammen utgjør prosjektets totalkostnad, samt på hvilken måte man skal finansiere dette gjennom for eksempel egenkapital, dugnadsinnsats, andre bidragsytere og/eller lån. 

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg utover det som er nevnt i søknadsskjemaet. Har vi behov for mer informasjon for å vurdere søknaden tar vi kontakt med den enkelte gavesøker. 

Vi gir ikke støtte til 
Stiftelsen gir ikke generell støtte til veldedige organisasjoner. 
Vi gir generelt ikke støtte til arrangement, konserter, eller andre opplevelser-/ tiltak av kortvarig glede. Tiltak vi støtter må ha varig verdi over tid.


Avslag på søknader blir ikke begrunnet. 
Styret i Sparebankstiftelsen Tingvoll tar beslutningen om alle gavetildelinger. Administrasjonen i Sparebankstiftelsen vil gjennomgå og lage en prioritert innstilling til styret. I søknadsbehandlingen og innstillingen til styret vil vi også trekke veksler på Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll sin kompetanse om lokale forhold. Dette for å kvalitetssikre en god behandling av alle søknader. 


Søknadsfrist 
31. mars hvert år (Søknaden skal være innkommet innen 1. april) og søknader skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet på dette nettstedet.

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no